serve

serve
{sə:v}
I. 1. служа (на), слуга съм (на)
заемам/изпълнявам служба, работя, на служба съм (in, at), служа, отслужвам (литургия)
to SERVE in/with the army/navy, etc. служа във войската/флотата и пр.
to SERVE on a committee, etc. член съм на комисия и пр.
to SERVE under someone служа под командата/началството на някого
2. служа, послужвам, ползувам
ставам, бива ме, достатъчен/подходящ съм (as, for за), задоволявам (изисквания и пр.), благоприятствувам, благоприятен съм
it will SERVE това става/ще свърши работа
to SERVE someone's needs/purposes отговарям на нуждите/целите на някого
to SERVE the/one's need/turn послужвам, свършвам работа
as occasion SERVEs при (подходящ) случай
as memory SERVEs (всякога) когато си спомня
to SERVE the purpose of служа за
it has SERVEd its purpose изигра си ролята
to SERVE no purpose не ставам/влизам в работа, безсмислен съм
3. обслужвам (клиенти, машина, район и пр.), услужвам (на)
can I SERVE you in any way? мога ли да ви услужа/да ви бъда полезен с нещо
4. прислужвам, поднасям ядене, сервирам
to SERVE at table прислужвам на масата, келнер/сервитъор съм
5. карам, изкарвам, отбивам (служба), излежавам (присъда)
to SERVE time лежа в затвора
to SERVE one's time/term/sentence излежавам си присъдата
to SERVE one's time изкарвам военната си служба
to SERVE one's apprenticeship чиракувам
6. отнасям се с, постъпвам с, третирам
they have SERVEd me shamefully отнесоха се отвратително с мен
7. връчвам (призовка и пр.)
(on someone, someone with на някого)
8. сп. сервирам, бия сервис
9. покривам (женска-за бик и пр.)
10. мор. увивам с канап/жица и пр.
(it) SERVEs him right така му се пада
serve out сервирам (порции и пр.), разпределям (провизии и пр.)
отмъщавам си, връщам си (for за)
I'll SERVE him out ще му дам да разборе, ще му го върна
serve up сервирам, поднасям (и прен.)
serve with вж. serve1 7., снабдявам с, обслужвам с
II. n сп. сервис
* * *
{sъ:v} v 1. служа (на), слуга съм (на); заемам/изпълнявам служб(2) {sъ:v} n сп. сервис.
* * *
служа; обслужвам; предавам; прислужвам;
* * *
1. (it) serves him right така му се пада 2. (on someone, someone with на някого) 3. as memory serves (всякога) когато си спомня 4. as occasion serves при (подходящ) случай 5. can i serve you in any way? мога ли да ви услужа/да ви бъда полезен с нещо 6. i'll serve him out ще му дам да разборе, ще му го върна 7. i. служа (на), слуга съм (на) 8. ii. n сп. сервис 9. it has served its purpose изигра си ролята 10. it will serve това става/ще свърши работа 11. serve out сервирам (порции и пр.), разпределям (провизии и пр.) 12. serve up сервирам, поднасям (и прен.) 13. serve with вж. serve1 , снабдявам с, обслужвам с 14. they have served me shamefully отнесоха се отвратително с мен 15. to serve at table прислужвам на масата, келнер/сервитъор съм 16. to serve in/with the army/navy, etc. служа във войската/флотата и пр 17. to serve no purpose не ставам/влизам в работа, безсмислен съм 18. to serve on a committee, etc. член съм на комисия и пр 19. to serve one's apprenticeship чиракувам 20. to serve one's time изкарвам военната си служба 21. to serve one's time/term/sentence излежавам си присъдата 22. to serve someone's needs/purposes отговарям на нуждите/целите на някого 23. to serve the purpose of служа за 24. to serve the/one's need/turn послужвам, свършвам работа 25. to serve time лежа в затвора 26. to serve under someone служа под командата/началството на някого 27. връчвам (призовка и пр.) 28. заемам/изпълнявам служба, работя, на служба съм (in, at), служа, отслужвам (литургия) 29. карам, изкарвам, отбивам (служба), излежавам (присъда) 30. мор. увивам с канап/жица и пр 31. обслужвам (клиенти, машина, район и пр.), услужвам (на) 32. отмъщавам си, връщам си (for за) 33. отнасям се с, постъпвам с, третирам 34. покривам (женска-за бик и пр.) 35. прислужвам, поднасям ядене, сервирам 36. служа, послужвам, ползувам 37. сп. сервирам, бия сервис 38. ставам, бива ме, достатъчен/подходящ съм (as, for за), задоволявам (изисквания и пр.), благоприятствувам, благоприятен съм
* * *
serve[sə:v] I. v 1. служа (на), слуга съм (на), заемам (изпълнявам) служба, работя, на работа съм (in, at); to \serve in (with) the army, the navy служа във войската, флота; to \serve mass отслужвам литургия; to \serve two masters служа на двама господари (и прен.); 2. служа, послужвам, ползвам, ставам, бива ме, достатъчен съм (за), задоволявам; it will \serve това става; to \serve a purpose служа за определена цел, отговарям на определено предназначение; to \serve the turn (to \serve o.'s need) послужва ми; as memory \serves винаги когато си спомня; an excuse that will not \serve извинение, което няма да мине; 3. благоприятен съм, благоприятствам (на); if occasion \serves ако моментът е благоприятен; 4. прислужвам, поднасям ядене, сервирам; to \serve at the table прислужвам, сервирам, келнер съм; dinner is \served обедът е готов; 5. обслужвам, услужвам (на); to \serve customers обслужвам клиенти; how can I \serve you? с какво мога да ви услужа (бъда полезен)? 6. карам, изкарвам, отбивам (служба), излежавам (присъда, наказание) (и to \serve o.'s time, term, sentence); to \serve o.'s apprenticeship чиракувам; to \serve o.'s time изкарвам мандат на длъжност; 7. отнасям се (постъпвам) с; he has \served me shamefully отнесе се много лошо с мен; 8. връчвам (призовка и пр. on); to \serve notice уведомявам (предупреждавам) официално; 9. сп. сервирам, бия сервис; 10. покривам (за жребец); to \serve a rope мор. омотавам въже с връвчици, за да го предпазя от изтъркване; to \serve s.o. a trick погаждам, скроявам, устройвам номер (на); (it) \serves him right! пада му се!

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Serve — Serve, v. t. [imp. & p. p. {Served}; p. pr. & vb. n. {Serving}.] [OE. serven, servien, OF. & F. servir, fr. L. servire; akin to servus a servant or slave, servare to protect, preserve, observe; cf. Zend har to protect, haurva protecting. Cf.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • serve — → serf ● serf, serve adjectif (latin servus, esclave) Relatif à l état des serfs : Des hommes de condition serve. Littéraire. Qui fait preuve d une soumission complète à l égard d autrui. ● serf, serve (homonymes) adjectif (latin servus, esclave) …   Encyclopédie Universelle

 • serve — [sɜːv ǁ sɜːrv] verb 1. [transitive] COMMERCE to supply customers with a particular product or service or with something they need: • The firm plans to open a London office to serve clients with investments and businesses in Europe. • JAL Group… …   Financial and business terms

 • serve — [sʉrv] vt. served, serving [ME serven < OFr servir < L servire, to serve < servus, servant, slave: see SERF] 1. to work for as a servant 2. a) to do services or duties for; give service to; aid; assist; help b) to give obedience and… …   English World dictionary

 • serve — vt served, serv·ing 1: to deliver, publish, or execute (notice or process) as required by law no notice of any such request was ever served on the husband National Law Journal 2: to make legal service upon (the person named in a process): inform… …   Law dictionary

 • serve — late 12c., to render habitual obedience to, from O.Fr. servir to serve, from L. servire to serve, originally be a slave, related to servus slave, perhaps from an Etruscan word (Cf. Etruscan proper names Servi, Serve). Meaning to attend to (a… …   Etymology dictionary

 • Serve — Serve, v. i. 1. To be a servant or a slave; to be employed in labor or other business for another; to be in subjection or bondage; to render menial service. [1913 Webster] The Lord shall give thee rest . . . from the hard bondage wherein thou… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • serve — ► VERB 1) perform duties or services for. 2) be employed as a member of the armed forces. 3) spend (a period) in office, in an apprenticeship, or in prison. 4) present food or drink to. 5) attend to (a customer in a shop). 6) be of use in… …   English terms dictionary

 • serve — [v1] aid, help; supply arrange, assist, attend to, be of assistance, be of use, care for, deal, deliver, dish up*, distribute, do for, give, handle, hit, minister to, nurse, oblige, play, present, provide, provision, set out, succor, wait on,… …   New thesaurus

 • Serve — may refer to: * Serve (tennis) * Secure Electronic Registration and Voting Experiment * Providing a non material good, as in the work of a servant * Supplying customers with food and drink, as in the work of a food server * Delivering a legal or… …   Wikipedia

 • serve up — (something) to offer something. The TV miniseries will be serving up five hour long programs. Hitchcock served up a pitch that Perez hit over the fence for a home run. Filmgoers demand realism, and Lee serves it up without flash or tricks in his… …   New idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”